Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Vuoriniityn maakunnan laki


1. Maan laki

1.1. Laki ja hallinto

1.1.1§ Ylintä lakia Mahtivuoressa käyttäköön
Mahtivuoren Kuningas tai tämän sijalla
varakuningas

1.1.2§ Vuoriniityssä ylintä valtaa pitäköön
Suurruhtinas ja tämän poissa ollessa
arvollisin herra.

1.1.3§ Suurruhtinaalla olkoon oikes asettaa
lakeja ja asetuksia mielensä ja oikeustajunsa
mukaisesti.

1.1.4§ Kukaan älköön asettuko ylintä lain
edustajaa vastaan tai tulkoon rangaistuksi
ankarasti.

1.1.5§ Joka maanpetosta tahi
ruhtinaanpetosta suunnittelee tahi sitä yrittää
toteuttaa, tuomittakoon lakien ja asetusten
mukaisesti ankaraan rangaistukseen.

1.1.6§ Joka kiellettyyn järjestöön liittyy tahi
muutoin tukee tämän toimintaa puheillaan
tahi teoillaan tahi toimintaan muuten
osallistuu, olkoon tuomittu ankarasti lakien ja
asetusten mukaiseen rangaistukseen.

1.1.7§ Joka kapinaan tahi muuhun
vastaavanlaiseen mellakaan osallistuu,
tuomittakoon ankarasti näiden lakien ja
asetusten mukaisesti.


1.2. Lain edustaminen

1.2.1§ Lakia edustakoon kansalle
raadintuomari tahi muualla kuin Vuoriniityn
kaupungissa maakunnantuomari.

1.2.2§ Herralla olkoon oikeus ajaa alaistensa
asiaa, kuin tuomari ikään, mutta tehköön sen
lakien ja asetusten mukaisesti.

1.2.3§ Lakia ja järjestystä herrat laittakoon
puolestaan edustamaan seriffin sekä kaartin,
joka toimikoon tämän lain ja asetusten
mukaisesti.

1.2.4§ Lakia edustavat noudattakoon
toimessaan tätä lakia ja noudattakoon hyvää
ajattelua sekä riittävää armeliaisuutta sekä
kovaa kuria rahvasta kohtaan.

1.2.5§ Kukaan älköön vastustako lain
edustajaa. Lain ja järjestyksen
vastustamisesta ja tämän käskyn kuulematta
jättämisestä tulee langettaa riittävä
rangaistus yleisen järjestyksen
ylläpitämiseksi.

1.2.6§ Lain edustajalla olkoon oikeus rikkoa
tätä lakia tointaan hoitaessa, kuitenkin niin,
ettei tapa muutu tarkoitukseksi ja lain
rikkominen käytännön tavaksi

1.2.7§ Lain edustajalla olkoon oikeus asettaa
hoitamalleen alueelle tästä laista poikkeavia
lakeja, kuitenkin hyvän maun ja tarkoituksen
mukaan. Laissa tuomittavaksi tarkoitettua
rikosta ei kuitenkaan saa jättää huomiotta ja
rankaisematta, vaan tätä lakia on tiukasti
noudatettava.

1.2.8§ Joka toisen oikeutta rikkoo laittomasti
lakin nimissä toimien tahi muutoin, olkoon
tuomittu lakien ja asetusten mukaiseen
rangaistukseen.

1.2.9§ Tuomareiden ja muiden lain
vartijoiden olkoon noudatettava kiitettävää
oikeustajua sekä jaettava oikeutta
huolellisesti ottaen huomioon kaikki
asianhaarat ja langetettava näiden mukaan
oikeudenmukainen tuomio.


1.3. Vero

1.3.1§ Herralla olkoon maillaan oikeus
nostaa kansalta veroja tarpeensa mukaan
hallinnon ja yleisen järjestyksen ja rauhan
ylläpitämiseksi.

1.3.2§ Veron kantaja olkoon toimessaan
tarkka ja ottakoon pois kaiken ylimääräisen,
turhuuksiin menevän omaisuuden ja
kantakoon tämän Suurruhtinaan nimissä.

1.3.3§ Kukaan älköön vastustako veron
kantajaa tahi tältä piiloon laittako yhtään
omaisuutta, jotta veronkanto olisi kaikille
yhdenarvoinen ja Vuoriniityn vauraus
kasvaisi.

1.3.4§ Verotettavan omaisuuden
piillottamisesta tahi muusta peittelystä tahi
epärehellisyydestä tuomittakoon vero
kannettavaksi kolminkertaisena sekä häntä
teon ollessa törkeä rangaistakoon ankarasti
lakien ja asetusten mukaisesti.

1.3.5§ Veron kantajalla olkoon oikeus
käyttää verot mielensä mukaisesti maan
sekä sen järjestyksen hoitamiseen.

1.3.6§ Puolet verorahoista tulee kantaa
Vuoriniittyyn Suurruuhtinaan kirstuun.2. Käräjälaki.


2.1. Maakunnanoikeus

2.1.1§ Mahtivuoren valtakunnassa
Vuoriniityn alueella riitatapaukset tuomitkoon
maakunnantuomari yhdessä paikallisesta
väestöstä koostuvan kolmihenkisen
valamiehistön kera.

2.1.2§ Maakunnantuomarin valitsee
Suurruhtinas ja tuomari edelleen kokoaa
valamiehistön hyvämaineisista itsellisistä
kansalaisista. Tuomari käyttäköön
harkintaansa ja valitkoon valamiehensä aina
seudun suurmiehistä.

2.1.3§ Valamiehistö päättäköön syytetyn
syyllisyydestä, tuomari langettakoon tuomion
syylliselle sellaisen tuomion, minkä sen
hetkinen laki kustakin rikoksesta milloinkin
tuomitsee. Tuomarin tuomiosta voi syyllinen
valittaa Suurrruhtinaalle.

2.1.4§ Tuomarin ollessa estynyt saapumaan
käräjäitäköön paikallisen herran toimesta ja
päätösvallan alaisuudessa. Tällöin olkoot
tuomarin työtä tekevät kuitenkin aina
velvollisia ja vastuullisia tuomarille, joka voi
tiukentaa tahi armahtaa herran tekemää
päätöstä.

2.1.5§ Seriffit ja ritarit tuomitkoot rikoksista,
ei riidoista.

2.1.6§ Mikäli omistamaansa aluetta hallitsee
herra, on hänellä oikeus siellä tuomita ja
toimittaa antamiaan tuomioita käytäntöön.


2.2. Raadinoikeus

2.2.1§ Vuoriniityn kaupungissa olkoon
kaupunginoikeus, raadinoikeus, jossa
tuomittakoon kaupunkilaisten asioista ja
tekemisistä.

2.2.2§ Suurruhtinas valitsee raadintuomarin
kiltojen Hänelle suosittelemien miesten
keskuudesta. Raatimiehet valittakoon
kaupunkiin kiltojen toimesta ja näitä olkoon
luvultaan viisi.

2.2.3§ Raadintuomari yhdessä raatimiesten
kanssa nauttikoon Suurruhtinaan
luottamuksesta tai olkoon viraltaan pois
pantava.

2.2.4§ Raatimiehet päättäkööt syytetyn
syyllisyydestä ja raadintuomari langettakoon
hänelle kustakin rikoksesta sellaisen tuomion
kuin laki ja asetukset kulloinkin määräävät.
Tuomiosta valitettakoon suoraan herra
Suurruhtinaalle.


2.3. Suurruhtinaanoikeus

2.3.1§ Aatelin riitauttamien ja heitä vastaan
itsensä nostamien kanteiden ratkaisijana
olkoon viiden miehen vahvuinen
suurruhtinaanoikeus, joka on suurruhtinnaan
itsensä kokoama.

2.3.2§ Suurruhtinaalla on aina oikeus
tarvittaessa hajoittaa suurruhtinaanoikeus ja
nimittää taas uusi virkaansa tahi erottaa siitä
jäsen tai jäseniä ja nimittää uudet luotetut
miehet näiden tilalle.


2.4 Suurruhtinas

2.4.1§ Kaikkein korkein oikeutta
Vuoriniityssä ja Vuoriniityn ympäristössä
ajakoon itse Suurruhtinas.

2.4.2§ Suurruhtinaalla olkoon oikeus tuomita
tai todeta joko syylliseksi tahi syyttömäksi
kenet hyvänsä alamaisensa. Hengen miehet
sekä Kuningas ovat suojattuja Suurruhtinaan
päätöksiltä.


2.5. Hengen miehet

2.5.1§ Ishakan edustajat olkoot lain voimalta
suojattuja ja heitä älköön tuomittako tämän
lain eikä muidenkaan asetusten mukaisesti
tuomittako.

2.5.2§ Papistot pitäköön huolen oman
väkensä lakien ja asetusten
noudattamisesta.3. Rikoslait


3.1. Tappo

3.1.1§ Tappo, olkoon tahallinen tahi tahaton,
olkoon tämän lain mukaisesti laiton teko

3.1.2§ Joka toiselta hengen riistä vaistoin
tämän tahtoa, olkoon syyllinen murhaan ja
tuomittakoon lakien ja asetusten mukaisesti
teostaan.

3.1.3§ Joka toisen hengenmenetyksen
aiheuttaa vahingossa tahi aiheuttaa
kuoleman muuten kuin suoraan lyömällä tahi
muuten välitöntä ruumiinvammaa
tuottamalla, tuomittakoon teostaan lakien ja
asetusten mukaisesti.

3.1.4§ Joka lain edustajan tahi papin tappaa,
tuomittakoon lakien ja asetusten mukaisesti
korkeimpaan mahdolliseen rangaistukseen.


3.2. Kaksintaistelu

3.2.1§ Jokainen kansalainen olkoon
oikeutettu kunnian menon uhatessa
puolustaa nimeään tahi omaisuuttaan asein
ja väkivalloin.

3.2.2§ Älköön kukaan haastako taisteluun
lasta, naista tahi muuten vaivaista, tahi
tulkoon tuomituksi tapon tehtyään rikoslain
3.1.2§ mukaisesti sekä lakien ja asetusten
mukaan.

3.2.3§ Älköön kukaan haastako taisteluun
hengen miestä, tai tulkoon tuomituksi 3.1.2§
mukaisesti sekä lakien ja asetusten mukaan.

3.2.4§ Älköön kukaan haastako taisteluun
aatelimiestä tahi -naista, tai tulkoon
tuomituksi 3.1.2§ mukaisesti sekä lakien ja
asetusten mukaan.


3.3. Ruumiinvamman tuottaminen

3.3.1§ Älköön kukaan tehkö kenellekään
ruumiinvammaa tahi muuta ruumiillista
haittaa, josta on vaivaa tahi joka estää tätä
tekemästä leipätointaan.

3.3.2§ Jos joku toiselle oikeudettomasti
toiselle tässä määritellyn vamman tuottaa,
tuomittakoon lakien ja asetusten mukaisesti
sekä korvatkoon uhrilleen täysimääräisenä
kaiken tekemänsä vahingon.

3.3.3§ Joka toisen päälle karkaa aikeissa
lyödä tahi tehdä muuta vahinkoa,
tuomittakoon lain ja asetusten mukaiseen
tuomioon.


3.4. Varkaus

3.4.1§ Joka toiselta pois omaisuutta tahi
muuta kädessä pidettävää hyvää pois ottaa,
tuomittakoon lakien ja asetusten mukaisesti.

3.4.2§ Joka toiselta anastaa huomattavan
määrän omaisuutta tahi tekee sen aseella
uhaten tahi tekee sen heikolle, lapselle tahi
naiselle, tuomittakoon lakien ja asetusten
mukaisesti ankaraan rangaistukseen.

3.4.3§ Joka toisen asuntoon tahi muuhun
taloon käy, rikkomalla lukon tahi oven tahi
menee sisään avonaisesta ovesta, ilman
lupaa ja ryöstö tahi varkaus mielessään,
tuomittakoon hänelle lakien ja asetusten
mukainen rangaistus.

3.4.4§ Joka tämän lain pykälää rikkoo,
olkoon tuomittu laillisen rangaistuksin lisäksi
myös maksamaan uhrilleen täysimääräisenä
koko varastetun omaisuuden.

3.4.5§ Joka varastettua tavaraa myy,
hallussapitää, kätkee, välittää, tahi muutoin
toimii mukana rikollisessa toiminnassa,
olkoon tuomittuna lain ja asetusten mukaisiin
rangaistuksiin.


3.5. Järjestys

3.5.1§ Joka julkista rauhaa mellakoimalla
tahi riehumalla tahi muutoin järjestystä
rikkomalla häiritsee, olkoon tuomittuna lakien
ja asetusten mukaiseen tuomioon.

3.5.2§ Joka mellakoi lakia vastaan, olkoon
tuomittuna ankaraan rangaistukseen lakien
sekä asetusten mukaisesti.

3.5.3§ Joka haudan ryöstää tahi muutoin on
kuolleiden kanssa tekemisissä, tuomittakoon
ankaraan rangaistukseen lakien ja asetusten
mukaisesti.

3.5.4§ Joka aseen kanssa heiluu yleisellä
paikalla, tuomittakoon järjestyksen
rikkomisesta ankaraan tuomioon lakien ja
asetusten mukaisesti.

3.5.5§ Joka julkisesti juoppona heiluu tahi
muutoin ollessaan vahvasti humalan
vaikutuksen alaisena ja siten julkista
pahennusta aiheuttaa, tuomittakoon lakien ja
asetusten mukaiseen rangaistukseen.

3.5.6§ Joka turhaan ja julkisesti taikuutta
käyttää ja siten sekasortoa luo, olkoon
tuomittuna julkisesta rauhan rikkomisesta
lakien ja asetusten mukaisesti.

3.5.7§ Joka toista noituu, tuomittakoon
lakien ja asetusten mukaiseen
rangaistukseen.

3.5.8§ Joka virkavaltaa vastaan rikkoo ja sen
sanaa vastustaa, olkoon tuomittuna
ankaraan rangaistukseen lakien ja asetusten
mukaisesti.

3.5.9§ Joka toisen kotirauhaa rikkoo, olkoon
tuomittuna lain ja asetusten määrittämään
rangaistukseen.


3.6. Siveettömyys

3.6.1§ Joka väkisinmakaa naisen tahi tähän
laittomasti pakottaa, olkoon tuomittu lakien ja
asetusten mukaisesti.

3.6.2§ Joka väkisinmakaamisen tekee asetta
tahi muuta vakavaa pakkokeinoa käyttäen,
tuomittakoon teostaan ankarasti lakien ja
asetusten mukaiseen tuomioon.

3.6.3§ Joka naisen ryöstää, olkoon tämä
impi tahi emäntä, ja tämän pakolla
mukaansa vie, tuomittakoon hänet lakien ja
asetusten mukaiseen rangaistukseen.

3.6.4§ Joka rietasta elämää viettää sekä tätä
tointa julkisesti suorittaa, olkoon tuomittu
lakien ja asetusten mukaiseen
rangaistukseen.

3.7. Puolustaminen

3.7.1§ Jokainen saakoon puolustaa
omaisuuttaan ja henkeään sen mukaisesti
miten on tarve.

3.7.2§ Älköön kukaan silti liikaa varasta
lyökö älköönkä muutenkaan julmuuttaa
esittäkö, tahi tulkoon tuomituksi lain ja
asetusten mukaisesti sen vuoksi mitä on
tehnyt.

3.7.3§ Lain edustaja saakoon rajoituksetta
lakia puolustaa eikä häntä pidä siitä tuomita,
ellei syyttömiä ole laittomasti kuollut tahi
muuten ole törkeästi menetelty.

3.7.4§ Jokasella olkoon oikeus kantaa
mukanaan tarvitsemansa määrän miekkoja,
tikareita ja muita aseita itsensä
puolustamiseen. Myrkyt ja muut kamaluudet
olkoon kiellettyjä ankaran rangaistuksen
uhalla.

3.7.5§ Lain edustajalla ja valvojalla olkoon
siellä, missä hän tointaan hoitaa, oikeus
rajoittaa ja ottaa pois aseet mielensä
mukaan, mikäli on luultavaa, että aseiden
kannosta seuraa sivullisille hengenvaaraa
tahi muuta vaaraa.


3.8. Uhkaaminen

3.8.1§ Uhkaaminen, joko sanallinen tahi
suoraa väkivaltaa osoittaen olkoon kielletty
rangasituksen uhalla.

3.8.2§ Aseella toisen hengen uhkaamisesta
rangaistakoon ankarasti lakien ja asetusten
mukaisesti.

3.8.3§ Virkavallan uhkaaminen olkoon
ehdottoman kiellettyä ja siitä langetettakoon
ankara rangasitus lakien ja asetusten
mukaisesti yleisen turvallisuuden sekä lain
voimallisuuden nimissä.

3.8.4§ Joka yleistä järjestystä uhaten tahi
muuton rikkoo, olkoon tuomittu lakien ja
asetusten mukaiseen rangaistukseen.


3.9. Herjaaminen

3.9.1§ Joka toista julkisesti herjaa tahi
syyttää ilman oikeutta tekemättömästä
teosta, tuomittakoon sovittamaan tekonsa
herjatulle sekä suorittamaan lain edustajalle
lakien ja asetusten mukainen rangaistus.

3.9.2§ Joka Ishakaa tahi Derecasta tahi
temppeliä tahi näiden edustajaa julkisesti
tahi piilossa herjaa ja panettelee,
tuomittakoon ankaraan rangaistukseen
lakien ja asetusten mukaisesti.4. Omaisuus

4.1 Liiketoiminta

4.1.1§ Joka laitonta liiketoimintaa harjoittaa
tahi luvanvaraista kauppaa tekee ilman
asianmukaisia lupia, olkoon tuomittu
rangaistukseen näiden lakien ja asetusten
mukaisesti.

4.1.2§ Joka killan suojeluksessa olevaa
liiketointa laittomasti ja luvattomasti
harjoittaa, olkoon hän tuomittuna lakien ja
asetusten mukaiseen rangaistukseen ja
maksakoon killalle tämän kärsimän
taloudellisen vahingon.


4.2. Huijaus

4.2.1§ Joka toiselta omaisuutta tahi muuta
hyvää itselleen ottaa puhumalla vääriä tahi
antamalla väärän valan, tuomittakoon lakien
ja asetusten mukaisesti.

4.2.2§ Joka väärentää painon eli punnuksen,
astian tai metrin, olkoon tuomittu lakien ja
asetuksen mukaisesti.

4.2.3§ Joka syyllistyy tämän lain johonkin
kohtaan, olkoon velvollinen rangaistusten
lisäksi korvaamaan uhrilleen, eli huijatulle,
huijaamansa rahan kokonaisuudessaan
takaisin.

4.2.4§ Uhaten tahi kiristäen sopimukseen
pääsemiseksi on kiellettyä ja siitä
tuomittakoon lakien ja asetusten mukaisesti
riittävä rangaistus.

4.2.5§ Joka toiselta omaisuutta kavaltamalla
riistää, tuomittakoon hänet suorittamaan
maksu takaisin varkautensa uhrille sekä
suorittamaan lakien ja asetusten mukainen
rangaistus.

4.2.6§ Joka rahaa tahi arvopapereita tahi
sopimuksia väärentää, olkoon tuomittuna
maksamaan teostaan sekä suorittamaan
tekonsa rangaistus lakien ja asetusten
mukaisesti.


4.3. Omaisuuden tärvely

4.3.1§ Joka toisen omaisuutta rikkoo tahi
muutoin tärvelee, olkoon tuomittuna lain ja
asetusten mukaisiin rangaistuksiin sekä
korvaamaan omaisuuden haltijalle
täysimääräisenä rikkomansa tavara.

4.3.2§ Joka toisen talon tahi muun
rakennuksen rikkoo polttamalla, olkoon
tuomittuna lain ja asetusten mukaiseen
rangaistukseen sekä omaisuuden
tärvelemisestä että tapon yrityksestä.5. Rangaistukset

5.1 Rangaistukset

5.1.1§ Joka lakia tahi asetusta rikkoo, olkoon
tuomittu tämän lain mukaisesti riittävään
mutta ei liian ankaraan rangaistukseen.

5.1.2§ Joka tekee vähäisen rikkeen, olkoon
velvollinen kuulemaan lain ja oikeuden ääntä
mutta olkoon kuitenkin vapaa ruumiillisesta
kurituksesta.

5.1.3§ Joka rikoksen tekee, olkoon
velvollinen maksamaan uhrilleen oikeuden
sopivaksi katsoman summan sovitukseksi ja
korvaukseksi sekä maksamaan rikoksen
kovuudesta riippuen 50-200 kuparirahaa.

5.1.4§ Joka lakia kovasti rikkoo, olkoon
uhrilleen tekemän korvauksen lisäksi
velvollinen maksamaan oikeudelle eli
hallitsijalle 200-500 kuparirahaa.

5.1.5§ Joka syyllistyy vakavaan rikokseen,
tuomittakoon hänelle vahingonkorvauksen
lisäksi vankilaa tahi selliä tahi
kuritushuonetta vähintään kuunkierron ja
enintään koko lopun elämänsä ajan sekä
koko omaisuutensa.

5.1.6§ Älköön rangaistusvangilta kuitenkaan
vaatetta ja ruokaa pois ottattako.


5.2 Muut rangaistukset

5.2.1§ Kukin aina maksakoon rikoksesta
riippumatta uhrilleen oikeuden sopivaksi
katsoman määrän vahingonkorvauksena.

5.2.2§ Mikäli tuomitulla ei ole rahaa maksaa
saamiaan sakkoja, tuomittakoon hänet
vankeuteen kuunkierroksi aina kutakin 50
kuparirahaa kohden.

5.2.3§ Joka on tuomittuna vankeuteen, voi
tuomarin suostumuksesta mennä rikostaan
sovittamaan Suurruhtinaan kaivokseen.
Tällöin olkoon ajasta tuomittuna ja
kaivoksessa oltuna puolet, kuitenkin
vähintään yksi kuunkierto.

5.2.4§ Joka on vähäjärkinen rahallista
tuomiota tajutakseen, tahi syyllistyy
siveellisyysrikokseen tahi järjestyksen
rikkomiseen, olkoon tuomittuna tuomarin
määräyksestä muiden rangaistusten lisäksi
myös raippoihin tahi julkiseen häpäisyyn tahi
kujanjuoksuun.

5.2.5§ Syyllisen syyllistyessä kahteen tai
useampaan rikokseen saakoon hän tuomion
kaikista erikseen.

5.2.6§ Usean tuomion langettamisessa
älköön olko liian armollisia, vaan antakoon
tuomari useaan rikokseen syyllistyneelle
kustakin rikoksesta suuremman tuomion kuin
jokainen yksittäinen voisi aiheuttaa.


5.3§ Kuolemantuomio

5.3.1§ Joka sovittamattoman rikoksen, kuten
tapon tahi murhan tekee, olkoon tuomittuna
kuolemaan.

5.3.2§ Kuolemantuomioita olkoon mestaus,
roviolla poltto tahi hirtto.