>Mode:Read-RKSivut/sivut/Vardakovin sotavelhot>Mode:True-RKSivut/sivut/Vardakovin sotavelhot

Kirjaudu rajakatsetunnuksella

Vardakovin sotavelhot


Et voi muokata koska, sivu on suojattu ylemmälle tasolle


Sivuhistoriassa on 10 versiota : Selaa sivuhistoriaa : Näytä viimeisin muokkausMuokkaaja Kirjoita tähän kenttään (muokkaa)
Esikatselu


Vardakovin sotavelhojen tunnus

Vardakovin sotavelhojen tunnus
Vardakovin sotavelhot


Yleistä


Sotavelhojen hallinto koostuu jalokivikiltaa johtavasta suurmestarista, tämän adjutantista, 5 henkisestä ritarineuvostosta ja kolmesta varsinaiseen jäsenistöön kuulumattomasta neuvonantajasta, jotka palvelevat kiltaa hengellisissä, taloudellisissa (jalokivien hankinta/myynti, tilukset jne.) ja tuotannollisissa asioissa. Yleensä neuvonantajan tehtävään valitaan sodassa vammautuneita tai korkean iän saavuttaneita henkilöitä, jotka näistä syistä ovat jääneet varsinaisen killan jäsenistön ulkopuolelle. Pääasiallinen päätäntävalta killan asioissa on neuvostolla. Loput killan jäsenistä ovat läsnä lähinnä suurempaa päätäntävaltaa vaativien tai muutoin tärkeiden asioiden tiimoilta järjestettävissä kokouksissa, joita tulee esille kuitenkin varsin harvoin. Tiedonantoja ja vastaavia koko killan tilaisuuksia ja seremonioita kyllä pidetään, mutta "normaaleilla" jäsenillä ei pahemmin päätäntävaltaa ole. Vardakovin sotavelhoilla on Vardakovin alueen jalokivikaupasta hallussaan noin 1/4. Kilta myy jonkin verran maagisia esineitä maagisia esineitä

Suurmestarilla on oikeus vaihtaa jäseniä ritarineuvostoon, mutta näin tapahtuu vain harvoin. Yleisimmin neuvoston jäsen pyytää itse eroa, jonka jälkeen jäljelle jäänyt ritarineuvosto valitsee jäsenistöstään seuraajan. Neuvoston jäsenen tulee olla jalokivikiltaa nuhteettomasti palvellut ja sen etua edistänyt vaikutusvaltainen ritari. Yleisimmin he ovat hallitsevista suvuista olevia tai valtaapitävien suosikkeja. Ruhtinaalla on oikeus antaa oma ehdotuksensa ritarineuvoston jäseneksi näin halutessaan.

Sotavelhojen suurin salaisuus kuitenkin lienee Primaksen miekka. Muinainen ja voimakas taikaesine, jolla on myös vahva psykologinen merkitys. Paljon hurjia huhuja kyseisestä miekasta liikkuu, mutta mistään ei käytännössä todistaa suuntaan tai toiseen. Miekkaa säilytetään Vardakovissa ja ainoa varma asia on, että paikka on kovin suojattu. Miekkaa ei oteta käyttöön kuin äärimmäisessä hädässä (jollaista ei ole ollut miesmuistiin). Miekan käyttöönotosta päättää ritarineuvosto ilman neuvonantajia ja pääsy miekan luo on vain suurmestarilla, mutta vain yhdessä neuvoston kanssa. Adjutantilla tosin on tieto kuinka sinne voi päästä, jottei esim. äkillinen kuolema kadota tietoa. Myös muita voimallisia taikaesineitä kilta omistaa.

Sotavelhoja saatetaan tarpeen mukaan sijoittaa eri linnakkeille ja asemapaikkoihin tarpeen mukaan. Yleisimmin sotavelhoja tällä hetkellä liikuskelee pohjoisen linnakkeilla ja siirtokunnissa. Muissakin paikoissa sijoitettuja toki on. Yleisimmin sijoitetut ovat noviiseja.

Suurimmilta osin sotavelhojen päättäjät viettävät aikaansa Vardakovissa, joskin paljon heillä on matkustamista pääkaupungin ja Vardakovin välillä. Suurmestari adjutantteineen viettää tosin enimmän osan aikaansa pääkaupungissa kuninkaan hovissa. Jalokivien-, raudan- ja muiden tarpeiden tuotantoa valvova sekä varallisuudesta vastaava henkilö pysyvät pääosin Vardakovissa, josta he johtavat omia alaisiaan.

Suurin osa sotavelhojen varsinaisista jäsenistä on korotettu aateliin, yleisimmin ritariksi mikäli heillä ei aatelisarvoa entuudestaan ole. Noviiseja ei jäsenistöön lasketa, vaikka heillä esim. suvun tuoma aatelisarvo olisikin. Toki tämä saattaa uraa jonkin verran edistää vastaisuudessa. Killan jäseniä ja etenkin noviiseja on hajautettu ympäri Nohvatovin hallitsemia alueita joko hoitamaan asioita tai hankkimaan kokemusta sotilaselämästä ja opettelemaan upseerin arvoon.

Sotavelhot palvelevat Nohvatovin armeijaa eräänlaisena eliittijoukkona. Huolimatta ritarin arvostaan, yleensä sotavelhot taistelevat jalan, muodostaen raskaan jalkaväen osaston. Mahdollisesti sotavelhoja voidaan sijoittaa hajalleen muihinkin osastoihin. Sotavelhojen osastoihin kuuluu myös aseenkantajia, noviiseja ja muita killan (tai henkilökohtaisessa) palveluksessa olevia sotureita.


Johtajisto


Sotavelhojen johtajisto vuonna 472 jälkeen Juilo I:n kruunaamisen

Suurmestari Kasimir de Wunderle

Adjutantti paroni Leopold Reulag

Ritarineuvosto (ei järjestyksessä):
Armas Jaama
Mordocai Romanned
Bernhard Mallasmaa
Iivana Vagemoor
Maximillian Skvaldre

Neuvonantajat:
Alexandr Kilianus (Zadapapisto)
Sten Valtovaar (Kaivosmestari)
Mannfred Vähäjärvi (Kirstunvartija)


Sääntöjä ja käytäntöjä

- Vardakovin sotavelhot ovat osa Nohvatovin armeijaa ja heidän uskollisuudenvalansa kuuluu Nohvatovin kruunulle ja killalle itselleen
- Vardakovin sotavelhoja johtaa jäsenistön valitsema suurmestari.
- Suurmestarin alaisuudessa toimii 5:stä sotavelhosta koostuva ritarineuvosto. Lisäksi suurmestari nimittää itselleen adjuntantin, joka niin ikään kuuluu ritarineuvostoon
- Ritarineuvosto on jäsenistön keskuudestaan valitsema ja paikasta neuvostossa voi luopua vain sitä itse pyytämällä
- Jäsenistön ulkopuolelta nimitetään ritarineuvoston toimesta neuvonantajat killan hengellisiin, tuotannollisiin ja taloudellisiin asioihin
- Killan toiminnasta vastaa pääsääntöisesti suurmestari ritarineuvostoineen ja neuvonantajineen. Tärkeissä asioissa kuullaan koko jäsenistön mielipidettä
- Sotavelhojen noviisiksi voidaan ottaa kuka tahansa älyllisesti kykenevä, asekykyinen ja kyvykkyytensä taisteluissa tai muutoin osoittanut henkilö
- Jokaisella noviisilla tulee olla mestari opastamassa häntä killan jäsenyyteen. Mikäli mestaria ei ole, on eteneminen jäsenyyteen jäissä
- Noviisi, joka osoittaa kyvykkyytensä sotataitojen ja taikuudentaiteen alalla voidaan nostaa noviisista sotavelhojen killan jäsenistöön
- Kaikki sotavelhot olkoot kuin veljiä keskenään
- Noviisin tulee joka tilanteessa täyttää hänelle annetut määräykset sekä kunnioittaa killan varsinaisia jäseniä. Suurinta kunnioitusta ja uskollisuutta hänen tulee osoittaa mestariaan kohtaan
- Killan varsinaisia jäseniä kohdellaan kuin varsinaisen Nohvatovin armeijan upseeria
- Sotavelho, joka ei ole enää asekykyinen tai kykene taikuutta harjoittamaan joko korkean iän tai vammautumisen vuoksi on velvoitettu itse esittämään eronpyyntönsä killan varsinaisesta jäsenistöstä suurmestarille, joka harkintansa mukaan vapauttaa kyseisen henkilön muihin killan tehtäviin kykyjensä mukaan
- Eronnut sotavelho pysyy kuitenkin killan palveluksessa ja nauttii eräänlaista kunniajäsenen arvoa. Onhan hän joko pitkään palvellut tai killan vuoksi taistellut ja vammautunut.
Mikäli sotavelho rikkoo killan sääntöjä voidaan häntä rangaista pahimmillaan killasta erottaen. Tämän jälkeen tällaista henkilöä ei kilta tai sen jäsenet enää tunnista ja hänen kanssaan tekemisissä oleminen millään tavalla on yksistään rangaistavaa.
- Sääntöjä vastaan räikeästi rikkonut sotavelho voidaan tuomita myös kuolemaan.
- Jokainen sotavelho on velvoitettu toimimaan kaikin mahdollisin tavoin isänmaansa, kiltansa ja uskontonsa hyväksi, vaikka tämä vaatisi hänen omaisuutensa tai henkensä uhraamista. Ainoastaan kunniaansa ei saa sotavelho missään tapauksessa asettaa kyseenalaiseksi.
- Samoin on jokaisen sotavelhon viimeiseen hengenvetoonsa saakka taisteltava kiellettyä ja monesti kirottua kaaoslähdettä vastaan.
- Sotavelho ei saa kieltäytyä esimiestensä, kruunun tai ylemmän papiston hänelle antamista tehtävistä mihinkään syyhyn vedoten.
- Sotavelhon on täytettävä hänelle annetut käskyt parhaan osaamisensa mukaan itseään säästämättä.
- Sotavelho ei saa kieltäytyä veljensä hänelle osoittamasta avunpyynnöstä.
- Killan asioita ei tule kertoa varsinaisen jäsenistön ulkopuolelle. Noviiseille kerrottavat asiat tulee varmistaa ylemmiltään.
- Killan jäsenet ja noviisit ovat velvollisia pitämään salassa kaikki tietoonsa saamat asiat.
- Killan jäseniltä edellytetään korrektia toimintaa kaikissa tilanteissa sekä muita kiltalaisia että papistoa ja aatelia kohtaan.
- Jokaisen sotavelhon ja sotavelhonoviisin tulee ylläpitää ja jatkuvasti kehittää itseään kaikissa sotataidoissa ja taikuuden alalla.
- Sotavelho ei saa koskaan kieltäytyä hänelle annetusta taisteluhaasteesta, ellei vastustaja ole selkeästi heikompi tai vajaaälyinen joka ei ymmärrä, mitä on tekemässä tai asemansa puolesta nauttii koskemattomuutta (papisto, diplomaatit, virkamiehet ym.)


Tunnettuja Vardakovin sotavelhojaArmas Jaama, ritari ja sotavelhojen johtohenkilöitä Vardakovissa. Ei kuulemma mikään mukava mies.
Vibate Valtamäki,PH, sotavelhojen jäsen ja Valtamäkien aatelissuvun arvostettu jäsen.
((PJhuom: lienee toiminut jalokivikaupassa eikä kantanut miekkaa)
Iivana Vagemoor,EPH, läntisille barbaarimaille sodan aikana perustetun kaivossiirtokunnan sotilaskomentaja.
Poppi,PH, Nohvatovin roolipelikampanjaan kuulunut Taltaralainen sotavelho